Електронно досие на обектите

Информационна система за управление на документи и информация, свързана с присъединяване на потребителите към ВиК мрежи, с цел създаване на електронно досие на обекта и регистър на договорите по присъединяване за нуждите на ВиК

Решението е съобразено с чл. 12, ал. 3 (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2019 г., в сила от 04.10.2019 г.) от Наредба No 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.